Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTÓW LECZNICZYCH ALLMEDICA sp. z o.o., ALLMEDICA MEDYCYNA ESTETYCZNA sp. z o. o., ALLMEDICA Badania Kliniczne sp. z o. o. sp. k., ALLDAGNOSTICA sp. z o. o.

 I. Postanowienia ogólne

 1. Allmedica sp. z o.o., Allmedica Medyczyna Estetyczna sp. z o. o., ALLMEDICA Badania Kliniczne sp. z o. o. sp. k. oraz Alldiagnostica sp. z o. o. zwane dalej łącznie ALLMEDICA są podmiotami leczniczymi, działającymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie.

 2. Do wykonywania zadań przez Allmedica ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.

II. Firma podmiotu leczniczego

 1. Podmioty lecznicze działają pod firmą: Allmedica sp. z o.o., Allmedica Medycyna Estetyczna sp. z o.o., ALLMEDICA Badania Kliniczne sp. z o. o. sp. k. oraz Alldiagnostica sp. z o. o.

 2. Podmiot leczniczy używa nazwy skróconej: Allmedica, Allestetis, Alldental, Alldiagnostica.

III. Cele i zadania podmiotu leczniczego

 1. Celem Allmedica jest zapewnianie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia, wykonywanie operacji w ramach funkcjonującego bloku operacyjnego oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Do zadań Allmedica w szczególności należą:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,

  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, w ramach kompetencji lekarzy różnych specjalności,

  3. przeprowadzanie badań przesiewowych i bilansowych określonych grup ludności.

IV. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 1. W skład Allmedica wchodzą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

  1. Allmedica sp. z o.o.

  2. Allmedica Medycyna Estetyczna sp z o.o.

  3. Allmedica Badania Kliniczne sp. z o. o. sp. k.

  4. Alldiagnostica sp. z o. o.

 2. Nadzór merytoryczny nad działaniem podmiotu leczniczego sprawuje Prezes Zarządu poszczególnych spółek.

V. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach organizacyjnych podmiotu leczniczego

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.

 2. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się przy wykorzystaniu szeregu możliwych kanałów komunikacji:

  • Telefonicznie – połączenie głosowe z Centrum Obsługi Pacjenta Allmedica pod nr 22 610 10 10,

  • e-rejestracji – rejestracja on-line po założeniu konta pacjenta przy użyciu jedenej ze strony stron www:

   • allmedica.pl

   • alldiag.pl

   • allestetis.pl

   • alldental.pl

  • Strefy Self check-in – rejestracja w placówkach w dedykowanych do tego celu kioskach

  • Aplikacji Messenger – rejestracja 24h/d, 7 dni w tygodniu przy wykorzystaniu automatycznego bota

  • Bota głosowego – rejestracja za pośrednictwem automatycznego konsultanta 24h/d, 7 dni w tygodniu, rejestracja możliwa przy pomocy głosowego wybór dostępnych terminów oraz specjalizacji

  • W przypadku podjęcia próby wykorzystania powyższych możliwości i braku powodzenia w ich wykorzystaniu kontakt osobisty z Rejestracją w danej placówce

Pacjenci korzystając z ww kanałów komunikacji zgłaszają się m.in. w celu umówienia wizyty u lekarza, potwierdzenia wizyty/zmiany terminu/odwołania swojej obecności.

 1. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:

  1. skierowanie od Partnera Medycznego – w przypadku gdy umowa pomiędzy Allmedica, a Partnerem Medycznym przewiduje udzielenie świadczenia na podstawie skierowania,

  2. kartę ubezpieczenia – w przypadku gdy pacjent korzysta ze świadczenia zdrowotnego w ramach umowy Allmedica z Partnerem Medycznym i umowa ta przewiduje identyfikację tożsamości pacjenta na podstawie karty,

  3. dowód tożsamości – w każdym przypadku gdy istnieje potrzeba potwierdzenia tożsamości osoby.

 2. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Art. 17 i Art. 26 ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.08.52.417)

 3. Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu, z wyjątkiem zabiegu iniekcji.

 4. Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego osobie niepełnoletniej musi być złożona przez opiekuna ustawowego takiej osoby.

 5. Po zarejestrowaniu się do lekarza, w umówionym dniu i o określonej godzinie pacjent odpowiednio wcześniej zgłasza się do przyjęcia we wskazanej placówce i gabinecie lekarskim. Na określony typ wizyty należy przybyć:

  • 10 min. przed wizytą - standardowa wizyta lekarska

  • 15 minut przed wizytą - szczepienia dzieci (celem wykonania badań antropometrycznych u pielęgniarki)

  • 30 min. przed wizytą - wizyta medycyny pracy/ badanie endoskopowe/ zabieg

  • 1 h przed wizytą – operacja, inne (w tym badania przesiewowe raka jelit grubego)

 6. W przypadku konieczności wykonania uzupełniającego badania diagnostycznego, konsultacji specjalistycznej lub zabiegu, w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego, świadczenia te realizowane są niezwłocznie.

 7. W miarę możliwości konsultacje lub badania towarzyszące powinny odbywać się w tym samym pomieszczeniu, bez konieczności przemieszczania się pacjenta. Dopuszcza się przejście pacjenta do innych pomieszczeń, jeśli uzasadnione jest to niezbędnym wyposażeniem technicznym lub warunkami przeprowadzenia konsultacji (zabiegu).

 8. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.

 9. Pacjent po złożeniu deklaracji lekarza, pielęgniarki i położnej POZ może korzystać z usług wszystkich lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ we wszystkich placówkach ALLMEDICA, niezależnie od miejsca złożonej deklaracji oraz wybranego we wspomnianej deklaracji personelu.

 10. Każdy pacjent, który ma złożoną deklarację lekarza POZ i jednocześnie jest przewlekle chory zobowiązany jest stawić się co najmniej raz w roku na wizycie stacjonarnej.

 11. Konieczne jest zarezerwowanie oddzielnej wizyty dla każdego pacjenta, który wymaga porady lekarskiej – jeden slot czasowy przewidziany jest wyłącznie dla jednego pacjenta.

 12. Szczepienia oraz bilanse dziecka realizowane są w placówce, w której znajduje się jego Karta Szczepień.

 13. Przed szczepieniem wykonywana jest wyłącznie kwalifikacja zdrowotna dziecka na szczepienie zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. W trakcie kwalifikacji przed szczepieniami nie są udzielane porady dotyczące szczepień.

 14. Punkty szczepień ALLMEDICA zaopatrzone są zarówno w szczepionki gwarantowane jak i komercyjne. Szczepionki nabywa się w placówce ALLMEDICA w trakcie szczepienia.

 15. Z uwagi na konieczność zachowania tzw. zimnego łańcucha, szczepienie możliwe jest wyłącznie szczepionką zakupioną w placówkach ALLMEDICA, wyjątkiem są szczepionki wydawane na receptę tj. szczepionka przeciwko HPV czy przeciwko grypie.

 16. Na jednej wizycie jest adresowany jeden problem zdrowotny (infekcja, alergia, zmiany skórne itd.) – pacjent np. przychodząc na wizytę z infekcją powinien zarezerwować inną wizytę w celu diagnostyki innego problemu medycznego.

 17. Lekarz POZ nie wystawia zwolnień lekarskich na potrzeby leczenia prowadzonego przez innych specjalistów. Wydanie ZLA następuje po osobistym zbadaniu pacjenta przez lekarza.

 18. W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie wystawia się skierowań:

  • na badania do poradni specjalistycznych i na potrzeby diagnostyki specjalistycznej, w tym do gabinetów prywatnych,

  • na badania bez uzasadnienia medycznego,

  • badania profilaktyczne za wyjątkiem obowiązujących programów profilaktycznych (np. badania 40+, Profilaktyki chorób układu krążenia)

  • na badania na potrzeby zabiegów, o na badania medycyny pracy, medycyny sportowej,

  • na badania tzw. pacjentom unijnym (stany nagłe, pomoc doraźna),

  • na badania pacjentom spoza rejonu (stany nagłe, pomoc doraźna).

VI. System potwierdzania/ anulowania wizyt

 1. W celu zwiększenia dostępności terminów wizyt ALLMEDICA stosuje system potwierdzania obecności w ramach dokonanych rezerwacji.

 2. W ramach realizacji powyższego celu ALLMEDICA podejmuje z pacjentem kontakt, dla potwierdzenia wizyty („wybierz 1”) lub jej anulowania („wybierz 2”) w formie:

  • sms

  • wiadomości głosowej (bot)

   lub

  • telefoniczny w przypadku braku reakcji na ww próby kontaktu.

  Potwierdzenie lub anulowanie umówionej wizyty przez pacjenta przy pomocy, któregokolwiek z powyższych kanałów komunikacji powoduje zaprzestanie dalszych prób kontaktu w sprawie umówionej wizyty ze strony ALLMEDICA.

 3. Ilość prób kontaktu z pacjentem jest ograniczona.:

  • W przypadku pacjentów, którzy posiadają telefony komórkowe:

   • max. dwukrotna wysyłka wiadomości sms,

   • max. trzykrotny kontakt z automatyczną wiadomością głosową (bot),

   • max. dwukrotny kontakt ze strony Konsultanta ds. Obsługi Pacjenta

   –> łącznie 7 prób kontaktu z pacjentem

  • W przypadku pacjentów posiadających telefony stacjonarne:

   • max. trzykrotny kontakt z wiadomością głosową (bot)

   • max. dwukrotny kontakt ze strony Konsultanta ds. Obsługi Pacjenta

   –> łącznie możliwych 5 prób kontaktu z pacjentem

  • W przypadku pacjentów posiadających numer zagraniczny:

   –> łącznie 5 prób kontaktu z pacjentem

 4. W przypadku braku potwierdzenia wizyty, Allmedica zastrzega sobie możliwość braku przeprowadzenia wizyty.

 5. Nie wymagają potwierdzenia rezerwacje dla których wizyta zaplanowana jest na:

  • dzień w którym dokonano rezerwacji

  • kolejny dzień roboczy

  W przypadku wymienionych wyżej sytuacji rezerwacja wizyty zostaje potwierdzona automatycznie.

 6. Z porady lekarskiej może skorzystać wyłącznie pacjent umówiony na wizytę. Wizyty ustalone poza grafikiem nie są realizowane. Wyjątkiem są stany nagłe, zagrażające życiu i zdrowiu pacjenta.

 7. Spóźnienie pacjenta na wizytę może skutkować niewykonaniem usługi.

  VII. Zasady naliczania opłaty regulaminowej za wizytę nieodwołaną lub odwołaną w nieregulaminowym czasie (OPŁATA REGULAMINOWA) oraz Ograniczenie możliwości korzystania z dostępnych kanałów komunikacji

 1. Z uwagi na chęć dostarczenia pacjentom szerokiego wachlarzu możliwych świadczeń, dostępnych terminów jak również świadczenia usług na możliwie najwyższym poziomie ALLMEDICA zabiega o obecność swoich pacjentów w zarezerwowanych przez nich terminach.

 2. W obowiązku każdego pacjenta, który dokonał rezerwacji wizyty i chce tą rezerwację odwołać jest poinformowanie o tym fakcie ALLMEDICA w ściśle określonym czasie.

  2a. Informacja o odwołaniu wizyty przekazana przez pacjenta do Ubezpieczyciela nie zwalnia pacjenta od odwołania tejże wizyty bezpośrednio w ALLLMEDICA. Brak informacji w tym zakresie bezpośrednio do ALLMEDICA niesie za sobą skutki jak dla wizyty nieodwołanej.

 3. W celu umożliwienia pacjentom anulowania dokonanej rezerwacji w dogodnym dla nich terminie Allmedica udostępnia kanały komunikacji, o których mowa w rodz. V dzięki którym pacjent w łatwy i szybki sposób może poinformować podmiot realizujący świadczenie o swojej rezygnacji z zarezerwowanej wizyty.

  Pacjent informując ALLMEDICA o swojej nieobecności daje możliwość skorzystania z zarezerwowanego wcześniej terminu innym pacjentom.

 4. Odwołanie wizyty musi nastąpić co najmniej na 4 godziny przed godziną dokonanej rezerwacji.

  Zaleca się by rezerwacje były odwoływane w  godzinach pracy Centrum Obsługi Pacjenta, które czynne jest:

  • PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK – 7:30 – 20:30

  • SOBOTA – 8:00-18:00

 5. Nieprzyjście na wizytę przy jednoczesnym braku odwołania rezerwacji

  lub

  odwołanie rezerwacji z przekroczeniem terminu, o którym mowa w pkt. 3 wiąże się z koniecznością uiszczenia tzw. OPŁATY REGULAMINOWEJ w wysokości 100zł.

  Powyższa opłata stanowi ekwiwalent z tytułu poniesionych kosztów operacyjnych, dla Allmedica która dopełniła wszelkich możliwych starań, pozostając w gotowości do spełniania zarezerwowanego świadczenia.

 6. Opłaty związane z wizytą dotyczącą małoletniego obciążają jego opiekuna/opiekunów prawnych.

 7. Płatność z tytułu Opłaty Regulaminowej pacjent musi uiścić przed dokonaniem kolejnej rezerwacji w Allmedica.

 8. Zwolnienie z płatności, o której mowa w pkt. 5 może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach rozpatrywanych w drodze złożonej Reklamacji przesłanej na adres: reklamacje@allmedica.pl.

 9. Zwolnienie z płatności, o którym mowa w pkt. 5 musi być udokumentowane przez pacjenta przedłożeniem pisemnego lub mailowego usprawiedliwienia nieobecności uargumentowanego obiektywnymi przesłankami.

 10. Odstępstwem od konieczności udokumentowania swojej nieobecności są uprawdopodobnione sytuacje, w których nieobecność pacjenta wynikała z obiektywnych okoliczności, na które pacjent nie miał wpływu.

 11. W przypadku nieuregulowania płatności z tytułu naliczonej opłaty regulaminowej, o której mowa w pkt. 4 Allmedica zastrzega sobie prawo do zablokowania pacjentowi-absentowi dostępnych form komunikacji w tym m.in. konta pacjenta (e-rejestracja), możliwości rejestracji telefonicznej, chat, chatbot. W takim wypadku jedyną możliwą formą zarejestrowania wizyty jest stawienie się w dowolnej placówce Allmedica i dokonanie rezerwacji osobiście po uprzednim uregulowaniu należności. Istnieje również możliwość uregulowania należności przelewem i przesłanie na dedykowany adres mailowy potwierdzenia wykonania przelewu celem odblokowania dostępnych form komunikacji.

 12. W sytuacji pojawienia się u pacjenta nieuzasadnionych nieobecności ALLMEDICA zastrzega sobie możliwość ograniczenia pacjentowi możliwość korzystania z proponowanych udogodnień (tj. możliwości korzystania z wygodnych kanałów komunikacji) poprzez wprowadzenie systemowej blokady uniemożliwiającej ich wykorzystanie.

  Zasady nakładanych blokad systemowych w stosunku do pacjentów, którzy nie stawiają się na wizycie bądź odwołują wizyty w nieregulaminowym czasie przedstawiają się następująco:

  Wizyta w ramach NFZ

  W przypadku pacjentów korzystających z wizyt w ramach NFZ Allmedica nałoży blokadę w dostępie do konta na e-rejestracji, bota, chata na okres 7 dni w przypadku gdy w historii wizyt pacjenta wystąpią:

  • 2 nieobecności/ nieregulaminowe odwołania w ciągu 14 dni

  • 3 nieobecności/ nieregulaminowe odwołania w ciągu 90 dni

  • 5 nieobecności/ nieregulaminowe odwołania w ciągu 365 dni

  W sytuacji nałożenia blokady systemowej pacjent traci możliwość zdalnego (dostępne kanały komunikacji) dokonania kolejnej rezerwacji. W zaistniałej sytuacji pacjent musi udać się do dowolnej placówki w celu osobistego umówienia wizyty. Po dokonaniu rezerwacji w placówce nałożona blokada zostaje automatycznie usunięta – pacjent ponownie ma możliwość zdalnego dokonywania rezerwacji.

  W przypadku powtórzenia się sytuacji wystąpienia nieobecności/ nieregulaminowego odwołania przy każdej kolejnej blokadzie konta okres jej nałożenia zostanie wydłużony o 7 dni.

  Wizyta komercyjna

  W przypadku pacjentów korzystających z wizyt komercyjnych/ na abonament Allmedica nałoży blokadę w dostępie do konta na e-rejestracji, bota, chata, Rejestracji telefonicznej, Rejestracji w placówce w przypadku gdy w historii wizyt pacjenta wystąpi więcej niż:

  • 1 nieobecność/ nieregulaminowe odwołanie w ciągu 365 dni

   Nałożona blokada zostanie automatycznie usunięta po uiszczeniu przez pacjenta opłaty regulaminowej, o której mowa w pkt. 5

VIII. Automatyczne odwołanie kolejnych rezerwacji

W przypadku dwukrotnego niestawienia się na wizytę w ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (NFZ) lub odwołania tejże wizyty w czasie krótszym niż 6 godzin roboczych pracy placówki, wszystkie pozostałe umówione rezerwacje Pacjenta zostaję odwołane. Pacjent w przypadku chęci skorzystania z dalszej pomocy Ośrodka musi rozpocząć cykl terapeutyczny od nowa.

IX. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Allmedica w ramach realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

 2. Allmedica w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy.

 3. Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonanego świadczenia zdrowotnego.

 4. Nadzór nad prawidłowością procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawuje odpowiednio prezes zarządu danej spółki.

 5. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych.

 6. Lekarz w przypadkach uzasadnionych medycznie wydaje skierowania na leczenie balneoklimatyczne i sanatoryjne, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 7. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia okresowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA).

X. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. Za pierwszy wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej, kopia dokumentacji medycznej, sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych pacjent nie ponosi żadnych opłat.

 2. Każdy kolejny wyciąg dotyczący tej samej dokumentacji medycznej jest odpłatny:

  • 1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 10,90 zł (brutto).

  • 1 stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,75 zł (brutto).

  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych (na płycie CD-R) w wysokości 5,50 zł (brutto).

 XI. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

 1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.

 2. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie:

  1. umowy z pracodawcą – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach ustalonych w umowie, a pracownik korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi,

  2. umowy z Partnerem Medycznym lub towarzystwem ubezpieczeń – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach miesięcznych, ustalonych w umowie, a pacjent korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi,

  3. indywidualnego rozliczenia z pacjentem.

 3. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie, pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę po jej zakończeniu, z wyjątkiem operacji i zabiegów, gdzie należność jest uiszczana zawsze przed zabiegiem/operacją.

 4. Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana:

  • gotówką,

  • kartą,

  • przelewem na wskazany rachunek - w przypadku przedpłat za świadczenia realizowane w formie telemedycyny oraz  firm, które mają zawartą z Allmedica umowę

 5. Na życzenie pacjenta, za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura. Wówczas pacjent zamiast paragonu fiskalnego otrzymuje fakturę. Informacja o chęci otrzymania faktury musi być przekazana przez pacjenta przed dokonaniem rozliczenia. Wraz z informacją o chęci otrzymania faktury Pacjent musi przed jej wystawieniem podać nr NIP kontrahenta, na którego faktura ma być wystawiona.

 XII. Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego innego niż finansowane ze środków publicznych

 1. Opłaty mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:

  1. za świadczenia medyczne:

   • w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi nieubezpieczonemu, lub takiemu który nie potrafi udokumentować swojego prawa do świadczeń medycznych w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawartych z płatnikami, Partnerami Medycznymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi,

   • w przypadku udzielania świadczenia pacjentowi, który zgłosił się do Allmedica w trybie przyjęcia komercyjnego,

   • w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi, który korzysta ze świadczenia nie objętego umowami z NFZ

  2. za czynności administracyjne:

   • za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie

   • za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, potwierdzonej przez lekarza, dla potrzeb ubezpieczeniowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie

   • za wydanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pacjenta, dla potrzeb innych niż proces leczenia i diagnozowania choroby,

   • za wydanie orzeczenia lekarskiego z przeprowadzonego badania kierowców, kandydatów dla kierowców lub pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie i zawartymi umowami o współpracy

 2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest na stronie internetowej www.allmedica.pl/ www.alldental.pl/ www.allestetis.pl/ www.alldiag.pl osobno dla każdego rodzaju świadczenia.

XIII. Dochodzenie należności od dłużników Allmedica

 1. Allmedica wobec pacjentów, którzy w sposób jawny uchylają się od uregulowania powstałej należności stosuje określone czynności windykacyjne. Czynności te mają charakter polubowny, a ich prowadzenie sprowadza się do kontaktu z zadłużonym Pacjentem i wezwaniem go do uregulowania powstałej należności.

 2. W przypadku braku uregulowania należności przez pacjenta na etapie windykacji polubownej w określonym przez Allmedica czasie podmiot leczniczy przekazuje powstałą należność do jej dalszego egzekwowania przez Kancelarię zewnętrzną dedykowaną do prowadzenia czynności mających charakter postępowania przedsądowego.

  W przypadku przekazania sprawy do etapu przedsądowego wobec pacjenta, który nie uregulował płatności za wizytę naliczone zostaną poniższe opłaty:

  • Koszt przygotowania i wysyłki I monitu – 50 zł

  • Koszt przygotowania i wysyłki II monitu – 50 zł

  • Koszty przygotowania i wysyłki listu windykacyjnego wystosowanego przez Kancelarię zewnętrzną – 81,50 zł

 3. Przebieg czynności windykacyjnych oraz skutki ich zastosowania

  • Koszty za poszczególne czynności windykacyjne naliczane są adekwatnie do podjętych w danym czasie działań

  • W przypadku braku uregulowania należności głównej wraz z naliczonymi kosztami windykacyjnymi w wyznaczonym do tego czasie kwota, która skierowana zostanie na drogę postępowania sądowego stanowi sumę należności głównej i łącznych kosztów postępowania windykacyjnego.

 4. W odniesieniu do małoletnich Pacjentów powyższe koszty obciążają ich opiekunów prawnych solidarnie.

XIV.  Skargi/zażalenia/reklamacje

Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi/ zażalenia na zachowanie lub czynności personelu Allmedica bądz też złożenia Reklamacji odnośnie pozostałych kwestii, które dotyczyły realizowanego świadczenia. Skargi/ zażalenia/ reklamacje przyjmowane są:

 • mailem - pod adresem milowym reklamacje@allmedica.pl

 • telefonicznie - przez pracowników Centrum Obsługi Pacjenta

 • na piśmie – przez pracowników Rejestracji Allmedica w danej placówce

Skarga/ zażalenie/ reklamacja może być złożona ustnie (dot. wyłącznie Centrum Obsługi Pacjenta) lub pisemnie. Na każdą skargę złożoną pisemnie podmiot leczniczy udzieli pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 30 dni.

  XV.  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin organizacyjny ustala Prezes Zarządu Allmedica Sp. z o.o. wraz z Prezes Zarządu Allmedica Medycyna Estetyczna Sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu Allmedica Badania Kliniczne sp. z o.o. sp. k.

 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.

 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w Rejestracji, umieszczenie na stronie internetowej, e-rejestracji ALLMEDICA, jak również poprzez udostępnienie go za pośrednictwem Kiosków Self Check-in.

 4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Allmedica.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2023 r.